Rasool Obaidy

Rasool Obaidy

Rasool Obaidy-رسول عبیدی

Rasool Obaidy-رسول عبیدی

گاه نوشته های من

چیز های مثل :شعر،جوک،داستان،مطالب،سرگذشته های من … . و هزاران مطلب دیگر